Zegelsem heeft ook vroeger nog te kampen gehad met wateroverlast. Vooral de Perlinckbeek durfde geregeld last bezorgen. Maar op 4 juli 2005 hebben overvloedige regens een ware “Tsunami” veroorzaakt met heel wat schade voor gevolg.

Langs de bovenkant van de Teirlinckstraat overstroomde de benedenverdieping van de feestzalen Speermalie en langs de andere kant van die straat liepen de kelders en enkele bijlokalen van de woning van de familie Bourdeaud’hui volledig onder en werden het atelier en de opslagruimte totaal vernield. Daar had o.m. een grote zijmuur langs de beekzijde het begeven onder de massale druk van de beek, die meters hoger stond dan gewoonlijk, en werd alles meegesleurd met de water- en modderstroom.

Enkele dagen later – de grootste moddermassa was pas weggeruimd – zorgde een volgende stortvlaag voor een nieuwe waterellende. De voorlopige muur van zandzakjes, die op de plaats van de weggespoelde muur was opgetrokken was niet opgewassen tegen de nieuwe zondvloed en opnieuw werd alles overspoeld in wat nog overbleef van het atelier en de opslagplaats van de firma Bourdeaud’hui.

Mede onder druk van de velen die de ramp hadden meegemaakt en ter hulp waren gesneld en van de brandweer die knap werk heeft gepresteerd op die dagen van het onheil, beloofde het gemeentebestuur zijn verantwoordelijkheid te zullen opnemen. Ditmaal zouden échte maatregelen worden genomen, zouden dringend een aantal grote technische ingrepen worden verricht, want dergelijke ramp mocht niet meer gebeuren.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 augustus 2005 werd het bestek voor de aanstelling van een ontwerper goedgekeurd. Studiebureau De Moor kreeg de opdracht toegewezen op 12 oktober 2005 en op 19 december 2005 werd het ontwerp en bestek goedgekeurd.

Bedoeling is om ten spoedigste de loop van de Perlinckbeek ter hoogte van de Teirlinckstraat om te leiden langs de Holweg, in buizen van 150 x 125 cm, dus met een veel groter debiet dan tot nu het geval is. De oorspronkelijke loop van de beek naast en onder de eigendom van de familie Bourdeaud’hui blijft wel behouden als kleine aftakking, maar de grote watermassa zal langs de nieuwe loop worden omgeleid. Onderaan de Holstraat is een grote collector voorzien van waaruit het water verder naar de beek tussen de verder liggende weiden wordt gevoerd. Als de ontwerpers het bij het rechte eind hebben wordt het dorp van Zegelsem voor de toekomst wel degelijk gespaard van nieuwe waterellende.

Intussen heeft de familie Bourdeaud’hui de weggespoelde muur langs de beek vervangen door een volledig nieuwe betonnen muur.

De planning van het gemeentebestuur daarentegen heeft wel reeds een zekere vertraging opgelopen. Wij vernemen nu dat het schepencollege de beslissing tot toewijzing uitgesteld en verwezen heeft naar de gemeenteraad aangezien de inschrijvers op de uitgeschreven werken blijkbaar veel hogere prijzen bedingen dan werd voorzien door het studiebureau.

We moeten nu afwachten welke beslissingen terzake zullen worden genomen. Zullen de voorziene werken nog deze zomer worden uitgevoerd? Zegelsem hoopt alleszins op een positief resultaat. En dat resultaat moet ook zeker gerealiseerd zijn vóór september want dan moet de Teirlinckstraat (volledig vrij van putten en machines) uiteraard opnieuw in zijn volle glorie klaarliggen voor de ontvangst van de vele duizenden bezoekers van de volgende editie van de Kasseifeesten Zegelsem !

Wij volgen dit dossier verder op de voet !