Vier jaar geleden is Adrienne Donckerwolke uit Zegelsem ons plots ontvallen. Ze was toen 84 maar nog altijd heel actief en helder van geest.
 
Adrienne kende het leven van Zegelsem door en door, enerzijds, door haar werk in openbare dienst en, anderzijds, door haar inzet voor de parochiale bonden. Tijdens die vele jaren verzamelde zij een bijzonder waardevolle documentatie die vooral dienstig is voor het samenstellen van geschiedkundige werken.
 
 
 
De Gezinsbond In de Rand werkt volop aan de voorbereiding van de 16de editie van de Kasseifeesten Zegelsem. Die gaan door op zondag 21 september 2014. En uiteraard mag ook dit jaar de Rommel-, brocante- en antiekmarkt niet ontbreken.
 
 
Wie de algemene geschiedenis raadpleegt van het Zegelsemse kasseidorp komt onvermijdelijk ook terecht bij de gekende roman-, poëzie- en toneelschrijver Herman Teirlinck. Alhoewel hij toen woonde bij zijn ouders in het Brusselse, bracht hij toch, omwille van zijn zwakke gezondheid, een groot deel van zijn jeugd door bij zijn grootouders in het “gezonde” Zegelsem. Niet te verwonderen dat meerdere van zijn werken zich duidelijk situeren in Zegelsem en omgeving. “Maria Speermalie” is daar het beste voorbeeld van.
 
Het voorbije halfjaar was er in de nationale pers nogal wat te doen omtrent de toekomst van het “Herman Teirlinckhuis” in Beersel (Vlaams Brabant). In 1979 verwierf de gemeente Beersel de villa waar de schrijver van 1936 tot zijn dood in 1967 had doorgebracht en 2 jaar later werd er een schrijversmuseum opengesteld. Het aantal bezoekers was er in de loop der jaren echter sterk gedaald en grote onderhouds- en herstellingskosten werden noodzakelijk. Die kosten werden te veel voor de gemeente. Zo raakte midden 2013 bekend dat de gemeente het gebouw zou sluiten en van de hand doen om te besparen.
 
Dat bericht leidde tot heel wat protest, onder meer van vele bekende Vlamingen. Diverse overheden werden aangesproken maar die tussenkomsten hebben de beslissing van de gemeente niet kunnen verhinderen. De sluiting van het museum is vanaf de jaarwisseling definitief.
 
De tentoongestelde foto’s, manuscripten en andere documenten zijn blijkbaar wel gered. Een deel zou teruggaan naar de eigenaars en de rest zou worden overgedragen aan het Letterhuis in Antwerpen.
 
In De Standaard van 15 januari 2014 lezen we echter dat het gebouw zelf dan toch nog gered kan worden. De bevoegde Vlaamse Minister van Onroerend Erfgoed heeft blijkbaar de “voorlopige bescherming” ondertekend waardoor nu een procedure van openbaar onderzoek start die binnen het jaar kan leiden tot de definitieve bescherming als “waardevol monument”. Spijtig dat die beschermingsprocedure geen impact heeft op de stopzetting van het museum.
 
 
 

Bart De Wael uit Everbeek-Boven is door de Zegelsemenaren zeer goed gekend als de rechterarm van de laatst residerende pastoor André Bracke. Bart hielp als orgelist niet enkel muzikaal heel wat vieringen in de kerk opluisteren maar hij was ook regelmatig de chauffeur van E.H. Bracke.

Van een persoonlijk cadeau bij zijn diakenwijding wou Bart niet weten. Vrienden en kennissen konden een financieel steentje bijdragen tot de restauratie van het sterk vervallen Maria beeld in zijn parochiekerk Everbeek-Boven. En dat dit een goed idee was bleek later, toen Bart een belangrijke cheque in ontvangst mocht nemen. Enkele maanden later stond het volledig gerestaureerde beeld in al zijn glorie te pronken in de kerk van Everbeek-Boven.

 

Op zondag 13 oktober hield de parochiegemeenschap van Brakel een dankviering voor de Diakenwijding van Bart en op die manier konden ook heel wat Brakelaars hem persoonlijk feliciteren tijdens de daarop volgende receptie.

 

 
De pastorale band tussen Horebeke, Zwalm en omliggende parochies (waaronder Zegelsem)
 
In 2013 vierde het Dekenaat Sint-Maria- Horebeke zijn 100-jarig bestaan en, geïnspireerd door het voorbeeld van 2009 in het Dekenaat Nederbrakel, werd ook geopteerd om de geschiedenis van de  parochies van bedoeld dekenaat te boek te stellen. De Geschied- en Heemkundige Kringen van Zwalm en Brakel werden bereid gevonden om, samen met de parochiale ploeg van Sint-Maria-Horebeke, die belangrijke taak op zich te nemen. 
 
Het werd een hele klus met een twintigtal auteurs die samen 20 nog bestaande en 2 verdwenen parochies beschreven: Sint-Maria-Horebeke, Sint-Kornelis-Horebeke, Beerlegem, Dikkele, Hundelgem, Meilegem, Munkzwalm, Nederzwalm en Hermelgem, Paulatem, Roborst, Rozebeke, Sint-Blasius-Boekel en Wijlegem, Sint-Denijs-Boekel, Sint-Maria-Latem, Schorisse, Mater, Welden, Elst, Michelbeke en Zegelsem.
 
De samenstellers van www.zegelsem.be, Fernand en Mieke DE TANT – DE PRIJCK, zorgden ook in dit boek voor het deel over Zegelsem, met als titel: “Singulfi-villa, bruggenhoofd van de abdij van Lobbes” . De parochie Zegelsem maakte namelijk van 1913 tot 1981 deel uit van het dekenaat Sint-Maria-Horebeke.
 
Het boek levert een schat op aan geschiedkundige verhalen en allerhande wetenswaardigheden, omtrent de streek, zijn inwoners en de bedienaars (met een gul hart en hun kleine kantjes) en het historisch erfgoed. Ook heel wat mondeling overgeleverd erfgoed dat verloren dreigde te gaan werd vastgelegd. Een degelijk naslagwerk!
 
Het resultaat mag zeker gezien worden. 296 rijk geïllustreerde A4-blz in prachtige kleurendruk, ingebonden in een stijve kaft. Het boek werd onder ruime belangstelling officieel voorgesteld op 13 december 2013 in de Kerk van Sint-Maria-Horebeke. Het kan nog worden aangeschaft voor de prijs van 30 € bij de Geschied- en Heemkundige Kringen van Zwalm en Brakel.
 
Voor meer informatie: www.triverius.be.
 
 

 De meeste schilderijen van deze Brakelse kunstschilder werden gebundeld in een handig werkje met als titel: “MET DE OGEN VAN RENE COSIJNS” door Ludwig De Temmerman en te verkrijgen bij de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius te Brakel aan 10 euro: 64 blz. en een 60-tal werken in kleur. Een fijne geslaagde uitgave.
 
In de zoektocht naar alle gemaakte werken van deze kunstenaar – die her en der in privé bezit zijn - botsten we op 3 schilderijen met zichten van Zegelsem uit ver vervlogen tijden nl.:  “Rovorstmolen”, “Huisje langs de Hul” en “Zicht op het onderste deel van de Kanakkendries” die we hierbij voorstellen. De beide eerste werken staan afgebeeld in vermelde uitgave. Het derde niet: het was nog niet ontdekt bij het ter perse gaan van de uitgave. Gelukkig konden wij een foto nemen op de tentoonstelling van 31 maart tot 15 april 2012 in de Brakelse Bibliotheek.
 
Niet alleen de kunstliefhebber maar ook wie houdt van nostalgie moet dit boekje zeker in huis halen, het staat bol van de verdwenen huisjes, dreven, panoramische zichten enz. van Nederbrakel en rand-(deel-)gemeenten o.a. naast Zegelsem, ook van Zwalm, Schorisse, Maarke-Kerkem, Vloesberg, Opbrakel, St.-Maria-Oudenhove, Everbeek, en Parike. Misschien vind je ook het hoevetje van je overleden (over)grootouders erin terug? 
 
NB Onder de rubriek NIEUWS op deze website, op datum van 01.04.2012, vindt u nog de aankondiging van de tentoonstelling omtrent René Cosijns.
 
 
  

  
 
 
 
 
We mogen ons gelukkig prijzen dat de dienst Onroerend Erfgoed een tomografisch onderzoek eiste naar de toestand van de lindebomen op het beschermd dorpszicht van Zegelsem.
 
Midden 2013 wou de gemeente af van de “zieke” lindebomen – nadat een vallende tak een geparkeerde wagen beschadigde – maar experts terzake beslisten er anders over. Gelukkig maar, want pas in de herfst van 1995 werden nog 3 van de vijf linden afgezaagd door André De Clercq uit Zegelsem. Die drie linden waren rot, de 2 anderen niet. De rotte bomen werden toen vervangen door zo groot mogelijke exemplaren die ondertussen uitgegroeid zijn tot mooie volwaardige lindebomen die weerom een perfect geheel vormen met de oudere bomen.
 
In Het Nieuwsblad (29.6.2013) en De Beiaard (5.7.2013) lazen we het volgende: Na de schadeclaim stelde de gemeente een boomchirurg aan die verklaarde dat de bomen rot waren en diende de gemeente een aanvraag in tot het vellen van de bomen. Maar omdat de bomen tot een beschermd dorpsgezicht behoren eiste de dienst Onroerend Erfgoed nu een tomografisch onderzoek.
 
“Dergelijk onderzoek werkt met geluidsgolven” verklaarde Guy Ketels van PAN Boombeheer, die de snoeiwerken voor zijn rekening nam. “Via die geluidsgolven kunnen we holtes of zwakke plekken in het hout detecteren. Dat bleek voor deze bomen best mee te vallen. Een boom blijft stevig zolang hij over een derde van het hout beschikt. Je kan dit vergelijken met een metalen buis. Een holle buis is steviger dan een volle metalen buis. Dit betekent dat de bomen nu steviger zijn. Met een degelijk onderhoud reduceren we de zware takken en halen we de dode takken weg. De bomen volledig snoeien zou nefast zijn, een boom beweegt in de wind op basis van zijn volume. Dat volume teveel aantasten, zorgt voor een negatief effect. Het is beter om de boom zelf zijn werk te laten doen.”
 
Dank zij die grondige expertise en het vakkundig werk werd de veiligheid hersteld onder en rond de bomen en bleef het dorpszicht toch intact. Hopelijk gaan onze “eeuwenoude linden” nog  een nieuwe eeuwigheid mee…!