Bij de overname van het Zegelsemse rusthuis door VZW Huise Rovorst was duidelijk overeengekomen dat de volledige inboedel moest meegenomen worden. Dat had voor gevolg dat een groot lot materiaal naar Roborst verhuisde alhoewel het er niet meer direct bruikbaar was.

 

De Directie aldaar organiseerde derhalve een uitverkoop van een reeks stukken die vooral door verzamelaars nog begeerd wordt. De verkoop vond plaats op de jaarlijkse antiek- en brocantemarkt op zondag 25 juli met ruime belangstelling van de pers.

 

In de week van 29 mei werden –zoals gepland- de laatste bewoners van het rusthuis St.-Ursmarus van Zegelsem overgebracht naar hun nieuwe stek in Roborst. Daarmee kwam een definitief einde aan de lange overgangsperiode die nodig was – onder meer voor de noodzakelijke nieuwbouw – na de fusie met VZW Huize Roborst.

 

De gebouwen in Zegelsem staan dus leeg en wachten op een nieuwe bestemming. De overblijvende Zusters blijven wat verweesd achter. Ook voor hen hangt een mogelijke verhuis in de lucht.

Het verdwijnen van het meer dan honderd jaar actieve rusthuis is voor Zegelsem een zware aderlating, een ernstig verlies voor de sociale binding en een drastische ingreep in de geschiedenis van ons kasseidorp.

 

Zondag 23 april 2006 ging in de zaal De Vierklaver in Michelbeke het jaarlijks eetfestijn door ten voordele van de Kasseifeesten Zegelsem.

 

Een niet te omschrijven succes met een record aantal aanwezigen, ruim meer dan de vorige jaren. De zaal zat overvol zodat de mensen van dienst alle moeite hadden om zich een weg te banen tussen de massa. Het eten was lekker en de drank ook.

Wie het wenste kon doorlopend de video bekijken met het verslag van de Kasseifeesten van 2005.

Ter illustratie voegen we hierbij enkele foto’s, als sfeerbeelden van het eerfestijn.

 
 
 
 
 

 


Onder het hoofdstuk “Interessant” van deze website lezen we dat ons klooster van Zegelsem een goeie honderd jaar geleden werd gesticht. Veertig jaar van die termijn konden dorpsbewoners rekenen op de niet-aflatende inzet van Gerarda DEROO, gekend als Zuster Leonarde.

Geboren op 15 december 1909 trad zij in het klooster op 5 september 1928 te Deftinge en werd er gewijd op 6 maart 1930. Zij was een heel gelovige en wijze zuster die de waarde van het christelijk geloof ten volle beleefde en uitdroeg. Als onderwijzeres was zij van 1956 tot 1973 directrice van de onze dorpsschool waar ze zeer graag werd gezien door de kinderen en de ouders.

Na die loopbaan heeft ze zich nog vele jaren ten dienste gesteld van de bewoners van het rusthuis. Toen dat werk te zwaar werd ging ze in 1996 op rust in het moederklooster van Deftinge waar ze op 24 juni 2005 overleed.

We danken Zuster Leonarde langs deze weg nogmaals voor al wat zij in haar leven heeft gepresteerd en vooral voor haar leven en werk in en voor Zegelsem.

 

 

Na een aantal grondige interne verbouwingen en een globale opsmuk van café en zaal, werden de deuren van Eet- en Praatcafé “Den Drijhaard” opnieuw geopend op zaterdag 4 februari 2006. De bezoekers van het dorp kunnen dus opnieuw terecht in de historisch afspanning die staat vermeld in de rubriek “Interessant” van deze site.

De nieuwe uitbaters Mireille en Vanessa heten er U van harte welkom!

(Tel. 0485/13.42.05 en 0498/62.94.27)

 

Zegelsem heeft ook vroeger nog te kampen gehad met wateroverlast. Vooral de Perlinckbeek durfde geregeld last bezorgen. Maar op 4 juli 2005 hebben overvloedige regens een ware “Tsunami” veroorzaakt met heel wat schade voor gevolg.

Langs de bovenkant van de Teirlinckstraat overstroomde de benedenverdieping van de feestzalen Speermalie en langs de andere kant van die straat liepen de kelders en enkele bijlokalen van de woning van de familie Bourdeaud’hui volledig onder en werden het atelier en de opslagruimte totaal vernield. Daar had o.m. een grote zijmuur langs de beekzijde het begeven onder de massale druk van de beek, die meters hoger stond dan gewoonlijk, en werd alles meegesleurd met de water- en modderstroom.

Enkele dagen later – de grootste moddermassa was pas weggeruimd – zorgde een volgende stortvlaag voor een nieuwe waterellende. De voorlopige muur van zandzakjes, die op de plaats van de weggespoelde muur was opgetrokken was niet opgewassen tegen de nieuwe zondvloed en opnieuw werd alles overspoeld in wat nog overbleef van het atelier en de opslagplaats van de firma Bourdeaud’hui.

Mede onder druk van de velen die de ramp hadden meegemaakt en ter hulp waren gesneld en van de brandweer die knap werk heeft gepresteerd op die dagen van het onheil, beloofde het gemeentebestuur zijn verantwoordelijkheid te zullen opnemen. Ditmaal zouden échte maatregelen worden genomen, zouden dringend een aantal grote technische ingrepen worden verricht, want dergelijke ramp mocht niet meer gebeuren.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 augustus 2005 werd het bestek voor de aanstelling van een ontwerper goedgekeurd. Studiebureau De Moor kreeg de opdracht toegewezen op 12 oktober 2005 en op 19 december 2005 werd het ontwerp en bestek goedgekeurd.

Bedoeling is om ten spoedigste de loop van de Perlinckbeek ter hoogte van de Teirlinckstraat om te leiden langs de Holweg, in buizen van 150 x 125 cm, dus met een veel groter debiet dan tot nu het geval is. De oorspronkelijke loop van de beek naast en onder de eigendom van de familie Bourdeaud’hui blijft wel behouden als kleine aftakking, maar de grote watermassa zal langs de nieuwe loop worden omgeleid. Onderaan de Holstraat is een grote collector voorzien van waaruit het water verder naar de beek tussen de verder liggende weiden wordt gevoerd. Als de ontwerpers het bij het rechte eind hebben wordt het dorp van Zegelsem voor de toekomst wel degelijk gespaard van nieuwe waterellende.

Intussen heeft de familie Bourdeaud’hui de weggespoelde muur langs de beek vervangen door een volledig nieuwe betonnen muur.

De planning van het gemeentebestuur daarentegen heeft wel reeds een zekere vertraging opgelopen. Wij vernemen nu dat het schepencollege de beslissing tot toewijzing uitgesteld en verwezen heeft naar de gemeenteraad aangezien de inschrijvers op de uitgeschreven werken blijkbaar veel hogere prijzen bedingen dan werd voorzien door het studiebureau.

We moeten nu afwachten welke beslissingen terzake zullen worden genomen. Zullen de voorziene werken nog deze zomer worden uitgevoerd? Zegelsem hoopt alleszins op een positief resultaat. En dat resultaat moet ook zeker gerealiseerd zijn vóór september want dan moet de Teirlinckstraat (volledig vrij van putten en machines) uiteraard opnieuw in zijn volle glorie klaarliggen voor de ontvangst van de vele duizenden bezoekers van de volgende editie van de Kasseifeesten Zegelsem !

Wij volgen dit dossier verder op de voet !  

 


Edmond D’Haese, geboren op 20 september 1925, was vele jaren Voorzitter van de Kerkfabriek van Zegelsem. Vooral in die functie was hij ruim bekend in ons Kasseidorp.

Edmond verliet ons op 19 januari 2006 en werd op 27 januari ten grave gedragen:


 
 

 


Het voortbestaan van het rusthuis in Zegelsem was reeds een hele tijd twijfelachtig. De gebouwen en de inrichting voldeden niet meer aan de zeer hoge nieuwe eisen die thans worden gesteld en overheidssubsidies voor een eventuele nieuwbouw konden niet verkregen worden voor een rusthuis met slechts 30 bedden.

Bij overgangsmaatregel mocht de uitbating wel tijdelijk worden verder gezet na een reeks uitgevoerde werken aan het complex, maar op langere termijn was deze toestand niet houdbaar.

De oplossing voor het probleem werd gevonden in een fusie met VZW-Huize Roborst. Die ging door op 1 januari 1997. (Een kleine randbemerking: op dat ogenblik bestond het rusthuis ongeveer 100 jaar).

De noodzakelijke nieuwbouw zou op de campus van Roborst worden opgetrokken. Intussen ging de uitbating in Zegelsem gewoon door. Wel werden de taken van de nog aanwezige zusters van het klooster geleidelijk overgenomen door leken en het algemeen beheer verhuisde naar Roborst.

De overgangsperiode is nu voorbij. De nieuwbouw is klaar en de verhuis van de bewoners van de campus van Zegelsem kan beginnen. Dat zal stapsgewijze gebeuren van april tot einde mei 2006.

Voor het dorp Zegelsem brengt dat wel een hele omwenteling teweeg. Er verdwijnen zomaar ineens 30 inwoners uit het dorp en de vermindering van de activiteit die de uitbating van het rusthuis met zich meebracht, zal duidelijk gevoeld worden. De ongeveer 15 personeelsleden die in het rusthuis tewerkgesteld waren blijven wel hun job behouden in Roborst; daar is voor gezorgd.

Wat er met de gebouwen zal gebeuren blijft echter een open vraag. 

 

Remi Hoeckman werd geboren op 11 april 1943. Hij groeide op in Zegelsem (Leberg). In 1962 trad hij binnen in de Orde van de Dominicanen en werd er priester gewijd. Hij studeerde en doctoreerde in de theologie en specialiseerde zich in oecumenische studies.

De uitzonderlijke bekwaamheid en de gespecialiseerde inzet van Pater Hoeckman werden uitvoerig belicht in het “In Memoriam” in bijlage. Niet te verwonderen dat Paus Johannes Paulus II jaren op hem beroep heeft gedaan in Rome.

Pater Hoeckman was officieel aanwezig op de Kerkfeesten van 1983 in Zegelsem. Hij concelebreerde er samen met Bisschop Mgr. Van Peteghem en verscheidene andere priesters de jubelmis ter gelegenheid van de tweehonderdjarige viering van de kerk en de feestelijke voorstelling van het boek over Zegelsem.

Om gezondheidsredenen keerde hij in 2001 terug uit Rome. Hij overleed in Zwalm op 17 december 2005.